Statut

Statut STP jako zawodowego stowarzyszenia twórców, zrzeszającego tłumaczy.

Statut Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 18 czerwca 2005 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zjazd Delegatów w dniu 16 kwietnia 2011 r., poprawką uchwaloną przez III (X) Walny Zjazd w dniu 7 czerwca 2014 r. i zmianami uchwalonymi przez IV (XI) Walny Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w dniu 13 maja 2017 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, w skrócie STP.
 2. STP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu ma osobowość prawną.
 3. STP jest zawodowym stowarzyszeniem twórców, zrzeszającym tłumaczy na zasadzie dobrowolności.
 4. Terenem działalności STP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.
 5. STP na wniosek swoich członków może powoływać koła, fora regionalne, a także sekcje specjalistyczne, platformy językowe i kluby, działające, jako struktury wewnętrzne, na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów, zatwierdzonych przez Zarząd STP.
 6. STP może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz związków stowarzyszeń.
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw STP może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

 1. Celem działalności STP jest:
  1. integracja i wspieranie środowiska tłumaczy, pełnienie funkcji ich organizacji zawodowej oraz reprezentowanie tłumaczy polskich w kraju, za granicą i organizacjach międzynarodowych,
  2. odnoszenie prestiżu i przestrzeganie zasad etyki zawodu oraz ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy zgodnie z zapisami dokumentów programowych uchwalanych przez Walny Zjazd STP,
  3. współudział w kształtowaniu i przestrzeganiu polskich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy,
  4. wysoki poziom tłumaczeń wykonywanych przez członków STP oraz ułatwianie podnoszenia ich zawodowych kwalifikacji,
  5. opieka nad adeptami sztuki tłumaczenia,
  6. prowadzenie działalności pożytku publicznego, społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
 2. Cele swe STP może urzeczywistniać przez:
  1. działalność kół, forów regionalnych, a także sekcji specjalistycznych, platform językowych, klubów, zespołów zadaniowych oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
  2. współdziałanie z właściwymi władzami, szkołami wyższymi i instytutami naukowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących środowiska tłumaczy,
  3. pomoc w doskonaleniu warsztatu tłumacza, w szczególności organizowanie szkoleń językowo-specjalistycznych.
  4. organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, odczytów, poradnictwa językowego i terminologicznego oraz prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
  5. udział i reprezentowanie członków w międzynarodowych organizacjach tłumaczy,
  6. tworzenie funduszy wspierających realizację celów statutowych STP,
  7. wspieranie członków Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
  8. popularyzowanie osiągnięć i dorobku członków STP,
  9. pomoc i doradztwo członkom STP w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza,
  10. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród krajowych i zagranicznych dla członków STP,
  11. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i tytułów honorowych za wybitne osiągnięcia translatorskie, a także za działania na rzecz środowiska tłumaczy w Polsce.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie STP dzielą się na:
  1. rzeczywistych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkiem rzeczywistym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który:
  1. zgłosił chęć wstąpienia, składając deklarację,
  2. uzyskał rekomendację dwóch członków rzeczywistych,
  3. udokumentował swój dorobek tłumacza zgodnie z wymogami określonymi „Regulaminem przyjmowania osób fizycznych na członków STP” i otrzymał pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej,
  4. został przyjęty przez Zarząd STP,
  5. opłacił wpisowe.
  1. Członek rzeczywisty ma prawo:
   1. czynnego i biernego wyboru do organów STP,
   2. korzystania z uprawnień i przywilejów przewidzianych w Statucie STP,
   3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności STP,
   4. noszenia odznaki STP.
  2. Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
   1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz regulaminów STP,
   2. aktywne i regularne uczestniczenie w pracach organu, do którego został wybrany lub powołany,
   3. udział w realizowaniu celów i zadań Stowarzyszenia,
   4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
   5. regularne opłacanie składek członkowskich.
  3. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 70 lat, opłacają składki w wysokości minimum 10 zł miesięcznie.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, określającej rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz STP.
  2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zjeździe z głosem doradczym (osoba prawna – za pośrednictwem swego przedstawiciela).
  3. Członek wspierający ma prawa określone regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.
  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla STP.
  2. Nadanie godności członka honorowego i jej pozbawienie następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu na wniosek co najmniej pięciu członków STP.
  3. Członek honorowy korzysta z uprawnień przysługujących członkom rzeczywistym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
  1. Przynależność do STP – niezależnie od charakteru członkostwa – ustaje w razie:
   1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
   2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, z powodu niezapłacenia składki członkowskiej za rok poprzedni, mimo pisemnego upomnienia,
   3. wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
   4. śmierci członka.
  2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek skreślenia przez Zarząd z powodu niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń lub utraty osobowości prawnej.
 3. Osobie wykluczonej z STP przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zjazdu, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie powinno być złożone na piśmie nie później niż na 14 dni przed terminem Zjazdu.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne Stowarzyszenia

  1. Władzami naczelnymi STP są:
   1. Walny Zjazd,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Sąd Koleżeński.
  1. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
  2. Członkowie STP mogą być wybierani tylko do jednego organu władz naczelnych Stowarzyszenia.
  3. Członkowie STP pełnią swe funkcje społecznie.
  4. Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
  1. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego STP podejmowane są bezwzględną większością głosów (przewyższającą połowę głosów ważnie oddanych), przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 25 pkt 2.
  2. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
  3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
  1. Władze naczelne STP w czasie kadencji mają prawo kooptować nowych członków na miejsca wakujące. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
  2. Każda władza naczelna STP działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walny Zjazd.

A. Walny Zjazd

  1. Najwyższą władzą STP jest Zwyczajny lub Nadzwyczajny Walny Zjazd.
  2. Członek rzeczywisty STP ma prawo udziału w Zjeździe z głosem stanowiącym.
  3. Członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście mogą brać udział w Zjeździe z głosem doradczym.
 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zjazdu zapadają: w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów, niezależnie od liczby obecnych członków rzeczywistych STP.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd zawiadamia wszystkich członków STP co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad – e-mailem, a w przypadku osób nieposiadających poczty e-mailowej, zawiadomienie to będzie dostarczone drogą pocztową.
  1. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd STP. Zarząd STP może zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd zarówno z własnej inicjatywy, jak na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek jednej czwartej ogólnej liczby członków rzeczywistych.
  2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu z inicjatywy Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinien uzyskać dwie trzecie głosów członków jednej z wyżej wymienionych władz naczelnych STP.
  3. Wniosek z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad.
  4. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w terminie 90 dni od daty otrzymania wniosku.
  5. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
  1. ustalanie założeń programowych działalności STP,
  2. ocena sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz – na wniosek Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  3. wybór prezesa STP,
  4. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. podejmowanie uchwał o tworzeniu, podziale i likwidacji funduszy oraz wykorzystaniu środków finansowych STP,
  6. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania STP,
  8. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich innych spraw wniesionych przez Zarząd i członków STP,
  9. rozpatrywanie odwołań członków STP od decyzji o pozbawieniu członkostwa.

B. Zarząd

  1. W okresach między Walnymi Zjazdami działalnością STP kieruje Zarząd.
  2. W skład Zarządu wchodzą minimalnie 4 osoby wraz z Prezesem.
  3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, nie później niż 30 dni od daty Walnego Zjazdu, wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz dokonuje podziału zadań między członków Zarządu.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy jego członków.
  5. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych STP wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu upoważnionych do tego uchwałą Zarządu.
  6. Wszelkie pisma w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu upoważnionych do tego uchwała Zarządu.
  7. W razie ustąpienia prezesa STP lub niemożności sprawowania przez niego funkcji Zarząd wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa do czasu zwołania – w terminie trzech miesięcy – Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu i wyboru nowego prezesa.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i koordynowanie działalności STP,
  2. reprezentowanie STP i działanie w jego imieniu,
  3. opracowywanie planów pracy, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami STP, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów (w imieniu STP), podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy przeznaczonych na działalność statutową STP oraz podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
  5. prowadzenie ewidencji kół, forów regionalnych, sekcji specjalistycznych, platform językowych i klubów, zatwierdzanie ich koordynatorów i regulaminów oraz nadzorowanie ich działalności,
  6. zawieszanie lub rozwiązywanie komórek organizacyjnych, wymienionych w punkcie 5), w wypadku stwierdzenia, że nie realizują działalności statutowej lub prowadzą działalność sprzeczną ze Statutem STP,
  7. odwoływanie koordynatorów w razie naruszania przez nich postanowień Statutu STP,
  8. powoływanie i rozwiązywanie zespołów zadaniowych i komisji działających przy Zarządzie, określanie ich zadań i nadzorowanie ich działalności,
  9. powoływanie Rady Konsultacyjnej w wypadkach uznanych przez Zarząd za uzasadnione,
  10. przyznawanie nagród, wyróżnień i nadawanie odznak honorowych,
  11. występowanie z wnioskami o przyznanie nagród oraz nadanie odznak i odznaczeń państwowych członkom STP,
  12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  13. delegowanie przedstawicieli STP na zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne,
  14. skreślanie z listy członków STP
  15. zapewnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej STP,
  16. rozpatrywanie wniosków pozostałych władz i komórek organizacyjnych STP,
  17. zwoływanie Walnego Zjazdu STP.

C. Komisja Rewizyjna

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walny Zjazd, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walny Zjazd.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. badanie całokształtu działalności STP, w tym jego gospodarki finansowej, pod względem celowości i prawidłowości wydatków, przynajmniej raz w roku,
   2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądanie wyjaśnień,
   3. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
   4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie tej Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

D. Sąd Koleżeński

  1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walny Zjazd, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.
  2. Sąd Koleżeński działa w dwóch instancjach; w I instancji w składzie trzyosobowym, a w II instancji w innym składzie trzyosobowym.
  3. Skład orzekający w obu instancjach jest każdorazowo ustalany przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który wyznacza również przewodniczących składów orzekających.
  1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów powstałych w obrębie STP, a w szczególności:
   1. rozpatruje skargi członków STP, których dobro zostało naruszone przez nieprzestrzeganie norm etyki zawodowej lub zasad współżycia koleżeńskiego,
   2. wszczyna postępowanie w razie działania członków na szkodę STP lub podważania dobrego imienia członków i władz STP.
  2. W I instancji Sąd Koleżeński:
   1. rozstrzyga spory:
    1. między członkami władz STP w związku z przynależnością do STP i pełnioną funkcją,
    2. między członkami STP i członkami władz STP, powstałe na tle realizacji działalności statutowej.
   2. rozpatruje sprawy:
    1. wymienione w ust. 1,
    2. naruszenie przez członków statutu, regulaminów i uchwał,
    3. działanie na szkodę STP,
    4. podważanie dobrego imienia członków władz STP w związku z pełnioną funkcją.
   3. W II instancji Sąd Koleżeński rozpatruje:
    1. odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji,
    2. zażalenia na działania sądu I instancji.
   4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w drugiej instancji są prawomocne, z zastrzeżeniem postanowień § 17 Statutu.
  1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
   1. upomnienie,
   2. nagana,
   3. zakaz pełnienia funkcji w STP na okres do 3 lat,
   4. wykluczenie z STP.
  2. Prawomocne orzeczenia Sąd Koleżeński podaje do wiadomości członków STP.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 1. STP może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy i fundusze.
  1. Na fundusze STP składają się:
   1. wpisowe i składki członkowskie, których wysokość ustalana jest przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy,
   2. zapisy, dotacje, darowizny, spadki oraz dochody z ofiarności publicznej,
   3. dochody z działalności statutowej oraz działań podejmowanych przez STP na podstawie uzyskanych zezwoleń,
   4. dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Gospodarka środkami finansowymi STP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, na podstawie preliminarza budżetowego i regulaminu finansowego, opracowanego przez Zarząd Główny.
  3. Podejmowanie zobowiązań niewynikających z preliminarza budżetowego wymaga uchwały Zarządu Głównego, podjętej bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków.
  4. Logo, witryna internetowa oraz nazwa „Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich” stanowią intelektualną własność oraz dorobek majątkowy całego Stowarzyszenia; nie mogą być przejęte lub w inny sposób zawłaszczone przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu STP, podjętej większością 2/3 głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu STP może być podjęta na Walnym Zjeździe większością co najmniej 4/5 głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
 3. W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu STP Walny Zjazd wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.
 4. Uchwała o rozwiązaniu STP określa jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.