Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy

 1. Kierunki tłumaczenia.
  Tłumaczenia dzieli się na:

  1. tłumaczenia z języka obcego na język polski;
  2. tłumaczenia z języka polskiego na język obcy;
  3. tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy.
 2. Grupy językowe
  1. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski;
  2. inne języki europejskie i język łaciński;
  3. języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem łacińskim;
  4. języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.
 3. Rodzaje tłumaczeń
  1. ogólne – tłumaczenia tekstów niewykraczających terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego;
  2. specjalistyczne – tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia średniego w danej specjalności oraz teksty o charakterze ogólnoprawnym;
  3. specjalistyczne o szczególnym stopniu trudności – tłumaczenia tekstów zawierających terminologię na poziomie szkoły wyższej w danej specjalności, a także tekstów z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki oraz tekstów o dużej zawartości elementów gwarowych, dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, zwłaszcza lokalnych i skrótowców lub archaizmów, jak również tłumaczenia reklam, sloganów, ogłoszeń. Tłumaczenia takie wymagają korzystania z literatury fachowej, dokumentacji bądź konsultacji lub wiedzy specjalistycznej.
 4. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych i ich weryfikacji
  1. Każde tłumaczenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem tłumacza.
  2. W razie potrzeby zleceniodawca udostępni tłumaczowi teksty pomocnicze w języku, na który wykonywane jest tłumaczenie lub zapewni kontakt z konsultantem z danej dziedziny.
  3. Zleceniodawca dostarcza tekst do tłumaczenia w formie papierowej lub elektronicznej.
  4. Tłumacz jest obowiązany dostarczyć tekst tłumaczenia w formie uzgodnionej ze zleceniodawcą.
  5. Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) są dostarczane w formie papierowej, w uzgodnionej ze zleceniodawcą liczbie egzemplarzy.
  6. Tekst tłumaczenia zweryfikowanego musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem tłumacza weryfikującego. W przypadkach spornych tłumaczowi przysługuje prawo zażądania ponownej weryfikacji przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.
 5. Stawki podstawowe i zwyżki za wykonywanie tłumaczeń pisemnych
  1. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1600 znaków razem ze spacjami uzasadnionymi budową zdania. Zlecenia o objętości tekstu mniejszej niż 1600 znaków są rozliczane zawsze jako 1 strona obliczeniowa.
  2. W przypadku tłumaczeń na języki wymienione w punkcie 2.4. wielkość strony obliczeniowej jest ustalana indywidualnie.
  3. Za prace wykonywane poza warsztatem pracy tłumacza przysługuje zwyżka:
   1. w miejscu zamieszkania – o 25 procent stawki zasadniczej;
   2. poza miejscem zamieszkania – o 50 procent stawki zasadniczej.
  4. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych (pkt. 3.2.) lub specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności (pkt. 3.3.), a także za prace nad tekstem wykraczające poza tłumaczenie (tabele, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą.
  5. Za utrudnioną czytelność tekstu przysługuje zwyżka 25 procent stawki zasadniczej za każde utrudnienie, np. za:
   1. teksty sporządzone pismem odręcznym, formularze wypełnione odręcznie (oprócz tekstów wykonanych pismem technicznym);
   2. tekst pisany bez interlinii;
   3. teksty trudne do odczytania z powodu uszkodzeń, rodzaju papieru (papier błyszczący, powodujący olśnienie, fotokopie) lub wielkości czcionki;
   4. teksty sporządzone przy użyciu archaicznych lub utrudniających odczytywanie stylizowanych form alfabetu, np. gotyk, stara kaligrafia ozdobna itp.;
   5. przekłady wtórne (przekład przekładu) w przypadku dużej liczby błędów frazeologicznych, składniowych i gramatycznych.
  6. Stawka za weryfikację tłumaczenia wynosi 50 procent stawki za tłumaczenie na dany język.
  7. Za tłumaczenie i weryfikację tekstu zarejestrowanego na taśmie magnetofonowej albo filmowej lub innych nośnikach przysługuje zwyżka 100 procent.
  8. Za tłumaczenie wykonywane na zlecenie zleceniodawcy w trybie zwykłym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 5 stron.
  9. Za tłumaczenie wykonywane na zamówienie zleceniodawcy w trybie pilnym przysługuje zwyżka 50 procent. Za tłumaczenie w trybie pilnym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 6-8 stron obliczeniowych.
  10. Za tłumaczenie wykonywane na zamówienie zleceniodawcy w trybie ekspresowym przysługuje zwyżka 100 procent. Za tłumaczenie w trybie ekspresowym uważa się:
   1. tłumaczenie z dnia na dzień lub na poczekaniu tekstu o objętości do 5 stron obliczeniowych;
   2. tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) jest większa od 8 stron obliczeniowych.
  11. Stawka podstawowa za weryfikację tłumaczenia jest naliczana do 10 stron obliczeniowych dziennie.
  12. Za weryfikację tłumaczenia wykonywaną na zamówienie zleceniodawcy w trybie pilnym przysługuje zwyżka 50 procent. Za weryfikację tłumaczenia w trybie pilnym uważa się weryfikację tekstu o objętości od 10 do 15 stron.
  13. Za weryfikację tłumaczenia wykonywaną na zamówienie zleceniodawcy w trybie ekspresowym przysługuje zwyżka 100 procent. Za weryfikację tłumaczenia w trybie ekspresowym uważa się weryfikację tekstu o objętości powyżej 15 stron dziennie.
  14. Jeżeli z charakteru zlecenia na tłumaczenie pisemne lub jego weryfikację wynika konieczność pracy w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (np. podczas obsługi kongresów, delegacji oficjalnych itp.), stosuje się następujące zwyżki stawek:
   1. za pracę w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – o 50 procent;
   2. za pracę w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) – o 100 procent.
    Łączna suma wszystkich zwyżek nie może przekroczyć 200 procent stawki zasadniczej.
  15. Niedopuszczalne jest odejmowanie od objętości tekstu tłumaczenia znaków spacji, znaków przestankowych, symboli, powtarzających się słów oraz słów nietłumaczonych. Znaki spacji, znaki przestankowe, symbole, powtarzające się słowa oraz słowa nietłumaczone są integralną częścią tekstu i nie mogą stanowić podstawy do zmniejszania wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie.
 6. Wynagrodzenie za anulowanie lub odstąpienie od zlecenia
  1. Zleceniodawca odwołujący zlecenie tłumaczenia jest obowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za już wykonaną pracę, a ponadto odszkodowanie w wysokości 10 procent pozostałej wartości zlecenia.
  2. W przypadku odstąpienia od wykonania zlecenia lub niedotrzymania terminu przez tłumacza jego honorarium może zostać pomniejszone o ustalony w umowie ze zleceniodawcą procent za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od zlecenia po rozpoczęciu tłumaczenia, tłumacz traci prawo do wynagrodzenia za już wykonaną część zlecenia.
 7. Uwagi końcowe
  1. Tłumaczenia pisemne podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Głównego STP 26 kwietnia 2006 r. i znowelizowany uchwałą Zarządu STP 14 kwietnia 2014 r.


 Working Conditions and Remuneration Rules for Translators

 1. Direction of Translation. Translations shall be divided into:
  1. translation from a foreign language into Polish;
  2. translation from Polish into a foreign language;
  3. translation from a foreign language into a different foreign language.
 2. Language Groups:
  1. English, French, German, Russian;
  2. other European languages and Latin;
  3. non-European languages using Latin alphabet;
  4. non-European languages using non-Latin alphabet or ideograms.
 3. Types of Translations:
  1. general translations – the texts do not exceed the range of terminology covered in general secondary education;
  2. specialised translations – the texts with specialised terminology covered in specialised secondary education and general legal texts;
  3. highly specialised translations – the texts with terminology covered in university level education in the field; texts on rare cultural, scientific or technical topics; texts with abundance of elements such as dialect, vernacular, professional jargon, abbreviations, especially  local abbreviations and acronyms or archaisms; texts such as commercials, slogans and advertisements. Highly specialised translations require using specialised literature, documentation, consultations or specialist knowledge.
 4. Translation Rules
  1. Each translation shall bear the Translator’s name and surname.
  2. Should the Translator need supporting materials in the target language or contacting a consultant be required, the Ordering Party shall provide the Translator with these.
  3. The Ordering Party shall provide the Translator with the source text in hard copy or an electronic format.
  4. The Translator shall be obliged to deliver the translated text in the form agreed with the Ordering Party.
  5. The certified (sworn) translations shall be delivered in hard copy in an agreed number of copies.
  6. In the case of verification of an already translated text, the final text shall bear the name and surname of the verifying Translator.
  7. In the event of a dispute, the Translator shall be entitled to request the Association of Polish Translators and Interpreters to verify the translation.
 5. Basic Rates of Remuneration and Additional Charges for Translation
  1. The basic rate of remuneration shall be counted using a standard page (defined as 1600 characters including spaces justified by the sentence structure). Orders shorter than 1600 characters shall always be counted as as 1 standard page.
  2. Translations into languages listed in paragraph 2.4. shall be counted using a standard page agreed under the terms of the order.
  3. In the event of translations performed outside the Translator’s office, the following additional charges shall apply: 1. translations in the Translator’s place of residence – 25 percent of the basic rate; 2. translations outside the Translator’s place of residence – 50 percent of the basic rate.
  4. The translation of specialised or highly specialised texts (paragraphs 3.2. and 3.3., respectively) or additional work required in the text going beyond actual translation work (tables, slides etc.) shall entail an additional charge agreed with the Ordering Party.
  5. In case of issues with the legibility of the text, the Translator shall be entitled to a 25 percent surcharge over the basic rate. The issues with the legibility may among others include:
   1. handwritten texts, handwritten forms (except for handwritten technical lettering);
   2. texts with no interline spacing;
   3. texts difficult to read due to damaged paper, type of paper (glossy finish paper, reflecting paper, photocopies) or font size;
   4. old-fashioned or stylised letter forms hindering legibility, e.g. gothic letter forms or old-fashioned decorative calligraphy etc.;
   5. retranslation (translating an already translated text) in case of a large number of phraseological, syntactical and grammar mistakes.
  6. The rate charged for verification shall be a 50 percent of the translation rate into the given language.
  7. The translation or verification of text registered on an audio or film tape or other data carrier shall involve an additional charge of 100 percent over the basic rate.
  8. In regular translations, the order shall stipulate translating 5 standard pages per working day (including Saturday), excluding the day of receipt of  the order.
  9. In urgent translations, the order shall stipulate translating 6-8 standard pages per working day (including Saturday), excluding the day of receipt of the order. A 50 percent surcharge shall apply.
  10. In express translations the order stipulates:
   1. next day or same day delivery of up to 5 standard pages;
   2. translating over 8 standard pages per working day (including Saturday), excluding the day of  receipt of the order. A 100 percent surcharge shall apply.
  11. The regular verification rate shall apply to verifying up to 10 standard pages a day.
  12. An urgent verification order shall be charged an additional 50 percent. A verification order shall be considered urgent when the volume of standard pages for verification ranges between 10 and 15 standard pages a day.
  13. An express verification order shall be charged an additional 100 percent. A verification order shall be considered express when the volume of standard pages for verification is over 15 standard pages a day.
  14. If due to the nature of the order for translation or verification, there  is a necessity of working on Sundays, public holidays or at night time (for example during congresses, official delegations etc.) the following additional charges shall apply:
   1. work on Sundays and public holidays – 50 percent;
   2. work at night time (10p.m. – 6 a.m.) – 100 percent. The combined value of the additional charges applied shall not exceed 200 percent.
  15. It is inadmissible to deduct space marks, punctuation marks, symbols, recurring words and untranslated words from the size of the translated text.  Space marks, punctuation marks, symbols, recurring words and untranslated words constitute an integral part of the text and cannot serve as a basis for the reduction of remuneration for the provided translation service.
 6. Cancellation Charge and Charge for Withdrawal from an Order
  1. The Ordering Party cancelling the translation order shall be obliged to pay the Translator for the text already translated and an additional charge of 10 percent of the order value outstanding.
  2. If the Translator withdraws from the work or does not meet the deadline, his remuneration may be reduced by a percentage rate agreed in the contract for each day of delay. If the Translator withdraws from the execution of the order, he shall lose his right of remuneration for the work that has already been performed.
 7. Final notes
  1. Written translations shall be subject to protection according to the binding copyright law.

Adopted by the Resolution of the Executive Board  of the Association of Polish Translators and Interpreters on 26th April 2006 and amended by the Resolution of the Board of the Association of Polish Translators and Interpreters on 14th April 2014.

Translated by Weronika Gasperczyk

Edited and updated by Katarzyna Diehl