Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i koordynowanie działalności STP,
   2. reprezentowanie STP i działanie w jego imieniu,
   3. opracowywanie planów pracy, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
   4. zarządzanie majątkiem i funduszami STP, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów (w imieniu STP), podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy przeznaczonych na działalność statutową STP oraz podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
   5. prowadzenie ewidencji kół, forów regionalnych, sekcji specjalistycznych, platform językowych i klubów, zatwierdzanie ich koordynatorów i regulaminów oraz nadzorowanie ich działalności,
   6. zawieszanie lub rozwiązywanie komórek organizacyjnych, wymienionych w punkcie E., w wypadku stwierdzenia, że nie realizują działalności statutowej lub prowadzą działalność sprzeczną ze Statutem STP,
   7. odwoływanie koordynatorów w razie naruszania przez nich postanowień Statutu STP,
   8. powoływanie i rozwiązywanie zespołów zadaniowych działających przy Zarządzie, określanie ich zadań i nadzorowanie ich działalności,
   9. powoływanie Rady Konsultacyjnej w wypadkach uznanych przez Zarząd za uzasadnione,
   10. przyznawanie nagród, wyróżnień i nadawanie odznak honorowych,
   11. występowanie z wnioskami o przyznanie nagród oraz nadanie odznak i odznaczeń państwowych członkom STP,
   12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
   13. delegowanie przedstawicieli STP na zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne,
   14. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz STP,
   15. skreślanie członków STP oraz rozpatrywanie ich odwołań,
   16. zapewnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej STP,
   17. rozpatrywanie wniosków pozostałych władz i komórek organizacyjnych STP,
   18. zwoływanie Walnego Zjazdu STP.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane także na żądanie co najmniej połowy jego członków.
 4. Członkowie Zarządu powinni być poinformowani o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni wcześniej. W nagłych wypadkach posiedzenie może być zwołane bez zachowania tego terminu.
 5. Każdy członek Zarządu może zgłosić wniosek o włączenie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
 6. Zarząd podejmuje uchwały w następującym trybie:
   1. Bezwzględną większością głosów (przewyższającą połowę głosów ważnie oddanych), przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 25 pkt. 2 Statutu STP.
   2. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
   3. Podejmowanie zobowiązań niewynikających z preliminarza budżetowego wymaga uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków.
   4. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
 7. Uchwały podjęte przez Zarząd, oprócz ich ujęcia w protokole z posiedzenia, podlegają wpisaniu do księgi uchwał Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu STP są obowiązujące dla wszystkich członków i wewnętrznych komórek organizacyjnych STP.
 9. W posiedzeniach Zarządu, poza jego członkami, mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, dyrektor Biura Zarządu STP, księgowy STP oraz inne zaproszone osoby.
 10. Poszczególni członkowie Zarządu STP są odpowiedzialni za realizację zadań i wykonywanie kompetencji Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy, przyjętym w drodze uchwały.
 11. Członkowie Zarządu STP są obowiązani do usprawiedliwiania swojej nieobecności na posiedzeniu.
 12. Członek Zarządu STP, który bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w jego pracach przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinien zrezygnować z członkostwa w Zarządu STP, umożliwiając dokooptowanie na swoje miejsce innej osoby.
 13. Z przebiegu pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu STP sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 14. Prawo do zapoznawania się z protokołami z posiedzeń Zarządu i uchwałami przysługuje wszystkim członkom STP.
 15. Wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu i teksty podjętych uchwał są zamieszczane na witrynie internetowej STP, w części dostępnej dla członków Stowarzyszenia.
 16. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych STP wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu upoważnionych do tego uchwałą Zarządu.
 17. Wszelkie pisma w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu upoważnionych do tego uchwałą Zarządu.
 18. Zamiejscowym członkom Zarządu przysługuje – w związku z udziałem w posiedzeniach – zwrot kosztów podróży oraz określone ustawowo diety.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny STP w dniu 10.03.2011 roku uchwałą nr 54 i zaktualizowany przez Zarząd STP w dniu 02.04.2019 uchwałą nr 4.