Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, zwana dalej KR, jest organem kontrolnym STP.
 2. KR co najmniej raz w roku bada całokształt działalności STP, w tym gospodarkę finansową pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
 3. Członkowie KR w celu sprawowania kontroli mają prawo badania wszelkich dokumentów, akt, ksiąg, stanu kasy oraz żądania bezpośrednich wyjaśnień od władz i pracowników STP, korzystania z pomocy biegłych, jak również uczestniczenia w posiedzeniach ZG STP z głosem doradczym.
 4. KR ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnień.
 5. Formą działalności KR są zebrania oraz przeprowadzane okresowo kontrole i analizy.
 6. Na zebraniach Komisja Rewizyjna:
  1. formułuje wnioski z przeprowadzonych kontroli i analiz,
  2. ustala treść sprawozdań z działalności.
 7. Zebrania KR odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, natomiast raz na kwartał ZG przekazywać będzie aktualne informacje o sytuacji finansowej STP (zestawienia sald, przychodów ze szkoleń i tłumaczeń) i ważniejszych zdarzeniach finansowych.
 8. Zebrania KR zwołuje jej przewodniczący:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Zarządu Głównego STP,
  3. na żądanie co najmniej połowy członków.
 9. Na zebrania KR mogą być zapraszane osoby niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy.
 10. O zebraniu KR jej członkowie powinni być zawiadomieni na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać informację o planowanej tematyce zebrania.
 11. W wypadku zwołania zebrania na wniosek co najmniej połowy członków KR, powinno się ono odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 12. Zebrania KR są ważne przy obecności co najmniej połowy członków KR, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 13. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów jej członków.
 14. Z zebrania sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Wyciągi z protokołów zebrań KR i teksty podjętych uchwał zamieszczane są na witrynie internetowej STP w części przeznaczonej dla członków.
 15. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
  1. reprezentuje KR na zewnątrz,
  2. zwołuje zebrania KR i im przewodniczy.
 16. Wszystkie pisma, sprawozdania i uchwały KR podpisuje jej przewodniczący lub jego zastępca i członek KR.
 17. KR składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zjeździe STP oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 18. KR ma prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. Wniosek w tej sprawie przyjmowany jest większością dwóch trzecich głosów członków KR.

Regulamin przyjęty przez Komisję Rewizyjną STP w dniu 9.03.2011 roku.