Regulamin dla członków wspierających Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

  1. Decyzję o przyjęciu osoby fizycznej lub prawnej na członka wspierającego STP podejmuje Zarząd Główny po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji o rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zjeździe STP z głosem doradczym.
  3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
  4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez STP na takich samych zasadach jak członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.
  5. Zarząd Główny STP podejmuje decyzję o skreśleniu członka wspierającego z powodu niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań lub utraty osobowości prawnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 10 podjętą na VII Zjeździe Delegatów STP niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Główny STP 20 września 2005 r.