Regulamin dla członków wspierających Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

  1. Decyzję o przyjęciu osoby fizycznej lub prawnej na członka wspierającego STP podejmuje Zarząd Główny po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji o rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zjeździe STP z głosem doradczym.
  3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
  4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez STP na takich samych zasadach jak członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.
  5. Zarząd Główny STP podejmuje decyzję o skreśleniu członka wspierającego z powodu niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań lub utraty osobowości prawnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 10 podjętą na VII Zjeździe Delegatów STP niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Główny STP 20 września 2005 r.

The English language version

REGULATIONS

FOR CONTRIBUTING MEMBERS OF

THE ASSOCIATION OF POLISH TRANSLATORS AND INTERPRETERS (APTI)

  1. The Board shall decide on the admission of a natural or a legal person as a contributing member of APTI upon the submission by such a person of a declaration on the nature and amount of contributions for the benefit of the Association.
  1. The contributing member shall have the right to participate in the Congress of Delegates of APTI with a consultative vote.
  1. The contributing member shall have the right to accept the help of the Association.
  1. The contributing member shall have the right to participate in all the undertakings organized by APTI on the same principles as the regular members of the Association.
  1. The Board of APTI shall make a decision on the dismissal of the contributing member in the event that he fails to fulfil the obligations assumed or loses legal personality.

The  Executive Board of APTI  adopted these Regulations on 20 September 2005 in accordance with the Resolution No. 10 passed at the Seventh Congress of  Delegates of APTI.

 

Translated by Katarzyna Łacińska

Edited by Katarzyna Diehl