Z Konferencji Tłumaczy 2022

październik 2022

Aktualne problemy branży były przedmiotem obrad licznej grupy tłumaczy oraz przedstawicieli biur i organizacji tłumaczy, którzy zgromadzili się na tegorocznej Konferencji. Z przedstawionej analizy porównawczej wynika, że na tle innych zawodów położenie ekonomiczne tłumaczy, niezależnie od bieżącej sytuacji inflacyjnej, w dalszym ciągu ulega pogorszeniu. Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrywano się po części w fakcie rosnącej liczby podmiotów świadczących usługi tłumaczeniowe.

Z drugiej strony, zwracano uwagę, że postępująca automatyzacja procesu tłumaczenia niekorzystnie oddziałuje cenowo na rynek. Inny ważny aspekt czyli dokonująca się ewolucja technologii cyfrowych stwarza nowe uwarunkowania i wyzwania dla pracy tłumacza, np. tłumaczenie konferencyjne w trybie zdalnym, co nie zawsze jest odpowiednio uwzględniane przez zleceniodawców. Bogaty program merytoryczny Konferencji znalazł uznanie jej uczestników, co potwierdziła ożywiona dyskusja zarówno podczas obrad, jak i rozmów kuluarowych.