Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy

 1. Kierunki tłumaczenia.
  Tłumaczenia dzieli się na:

  1. tłumaczenia z języka obcego na język polski;
  2. tłumaczenia z języka polskiego na język obcy;
  3. tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy.
 2. Grupy językowe
  1. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski;
  2. inne języki europejskie i język łaciński;
  3. języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem łacińskim;
  4. języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.
 3. Rodzaje tłumaczeń
  1. ogólne – tłumaczenia tekstów niewykraczających terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego;
  2. specjalistyczne – tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia średniego w danej specjalności oraz teksty o charakterze ogólnoprawnym;
  3. specjalistyczne o szczególnym stopniu trudności – tłumaczenia tekstów zawierających terminologię na poziomie szkoły wyższej w danej specjalności, a także tekstów z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki oraz tekstów o dużej zawartości elementów gwarowych, dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, zwłaszcza lokalnych i skrótowców lub archaizmów, jak również tłumaczenia reklam, sloganów, ogłoszeń. Tłumaczenia takie wymagają korzystania z literatury fachowej, dokumentacji bądź konsultacji lub wiedzy specjalistycznej.
 4. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych i ich weryfikacji
  1. Każde tłumaczenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem tłumacza.
  2. W razie potrzeby zleceniodawca udostępni tłumaczowi teksty pomocnicze w języku, na który wykonywane jest tłumaczenie lub zapewni kontakt z konsultantem z danej dziedziny.
  3. Zleceniodawca dostarcza tekst do tłumaczenia w formie papierowej lub elektronicznej.
  4. Tłumacz jest obowiązany dostarczyć tekst tłumaczenia w formie uzgodnionej ze zleceniodawcą.
  5. Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) są dostarczane w formie papierowej, w uzgodnionej ze zleceniodawcą liczbie egzemplarzy.
  6. Tekst tłumaczenia zweryfikowanego musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem tłumacza weryfikującego. W przypadkach spornych tłumaczowi przysługuje prawo zażądania ponownej weryfikacji przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.
 5. Stawki podstawowe i zwyżki za wykonywanie tłumaczeń pisemnych
  1. Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1600 znaków razem ze spacjami uzasadnionymi budową zdania. Zlecenia o objętości tekstu mniejszej niż 1600 znaków są rozliczane zawsze jako 1 strona obliczeniowa.
  2. W przypadku tłumaczeń na języki wymienione w punkcie 2.4. wielkość strony obliczeniowej jest ustalana indywidualnie.
  3. Za prace wykonywane poza warsztatem pracy tłumacza przysługuje zwyżka:
   1. w miejscu zamieszkania – o 25 procent stawki zasadniczej;
   2. poza miejscem zamieszkania – o 50 procent stawki zasadniczej.
  4. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych (pkt. 3.2.) lub specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności (pkt. 3.3.), a także za prace nad tekstem wykraczające poza tłumaczenie (tabele, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą.
  5. Za utrudnioną czytelność tekstu przysługuje zwyżka 25 procent stawki zasadniczej za każde utrudnienie, np. za:
   1. teksty sporządzone pismem odręcznym, formularze wypełnione odręcznie (oprócz tekstów wykonanych pismem technicznym);
   2. tekst pisany bez interlinii;
   3. teksty trudne do odczytania z powodu uszkodzeń, rodzaju papieru (papier błyszczący, powodujący olśnienie, fotokopie) lub wielkości czcionki;
   4. teksty sporządzone przy użyciu archaicznych lub utrudniających odczytywanie stylizowanych form alfabetu, np. gotyk, stara kaligrafia ozdobna itp.;
   5. przekłady wtórne (przekład przekładu) w przypadku dużej liczby błędów frazeologicznych, składniowych i gramatycznych.
  6. Stawka za weryfikację tłumaczenia wynosi 50 procent stawki za tłumaczenie na dany język.
  7. Za tłumaczenie i weryfikację tekstu zarejestrowanego na taśmie magnetofonowej albo filmowej lub innych nośnikach przysługuje zwyżka 100 procent.
  8. Za tłumaczenie wykonywane na zlecenie zleceniodawcy w trybie zwykłym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 5 stron.
  9. Za tłumaczenie wykonywane na zamówienie zleceniodawcy w trybie pilnym przysługuje zwyżka 50 procent. Za tłumaczenie w trybie pilnym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 6-8 stron obliczeniowych.
  10. Za tłumaczenie wykonywane na zamówienie zleceniodawcy w trybie ekspresowym przysługuje zwyżka 100 procent. Za tłumaczenie w trybie ekspresowym uważa się:
   1. tłumaczenie z dnia na dzień lub na poczekaniu tekstu o objętości do 5 stron obliczeniowych;
   2. tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) jest większa od 8 stron obliczeniowych.
  11. Stawka podstawowa za weryfikację tłumaczenia jest naliczana do 10 stron obliczeniowych dziennie.
  12. Za weryfikację tłumaczenia wykonywaną na zamówienie zleceniodawcy w trybie pilnym przysługuje zwyżka 50 procent. Za weryfikację tłumaczenia w trybie pilnym uważa się weryfikację tekstu o objętości od 10 do 15 stron.
  13. Za weryfikację tłumaczenia wykonywaną na zamówienie zleceniodawcy w trybie ekspresowym przysługuje zwyżka 100 procent. Za weryfikację tłumaczenia w trybie ekspresowym uważa się weryfikację tekstu o objętości powyżej 15 stron dziennie.
  14. Jeżeli z charakteru zlecenia na tłumaczenie pisemne lub jego weryfikację wynika konieczność pracy w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (np. podczas obsługi kongresów, delegacji oficjalnych itp.), stosuje się następujące zwyżki stawek:
   1. za pracę w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – o 50 procent;
   2. za pracę w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) – o 100 procent.
    Łączna suma wszystkich zwyżek nie może przekroczyć 200 procent stawki zasadniczej.
  15. Niedopuszczalne jest odejmowanie od objętości tekstu tłumaczenia znaków spacji, znaków przestankowych, symboli, powtarzających się słów oraz słów nietłumaczonych. Znaki spacji, znaki przestankowe, symbole, powtarzające się słowa oraz słowa nietłumaczone są integralną częścią tekstu i nie mogą stanowić podstawy do zmniejszania wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie.
 6. Wynagrodzenie za anulowanie lub odstąpienie od zlecenia
  1. Zleceniodawca odwołujący zlecenie tłumaczenia jest obowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za już wykonaną pracę, a ponadto odszkodowanie w wysokości 10 procent pozostałej wartości zlecenia.
  2. W przypadku odstąpienia od wykonania zlecenia lub niedotrzymania terminu przez tłumacza jego honorarium może zostać pomniejszone o ustalony w umowie ze zleceniodawcą procent za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od zlecenia po rozpoczęciu tłumaczenia, tłumacz traci prawo do wynagrodzenia za już wykonaną część zlecenia.
 7. Uwagi końcowe
  1. Tłumaczenia pisemne podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Głównego STP 26 kwietnia 2006 r. i znowelizowany uchwałą Zarządu STP 14 kwietnia 2014 r.