Uchwały Zarządu podjęte w 2018, 2019 i 2020 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku przez Zarząd STP w kadencji 2017-2020

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 28.06.2018

Rezygnacja kol. Leszka Króla z funkcji pełnionych w Zarządzie zostaje przyjęta.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 Statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

  • 1.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 096,47 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  • 2.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, postanawia zysk netto w kwocie 24 096,47 zł osiągnięty przez Stowarzyszenie w 2017 roku przeznaczyć na pokrycie strat Stowarzyszenia z lat poprzednich.

  • 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (6 głosów oddanych za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych) w głosowaniu jawnym. 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dn. 28.06.2018

Kol. Katarzyna Diehl zostaje przyjęta do Zarządu STP na funkcję wiceprezesa i skarbnika. Zarząd udziela jej pełnomocnictwa (wspólnie z prezes kol. Moniką Ordon-Krzak lub członek Zarządu kol. Renatą Kugaczewską) do podejmowania zobowiązań finansowych oraz składania podpisów w imieniu STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dn. 28.06.2018

Zatwierdza się przejście kol. Atanasa Atanasowa z Sądu Koleżeńskiego do Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 5 z dn. 28.06.2018

Zarząd postanawia zlecić obsługę strony internetowej STP i wyszukiwarki tłumaczy firmie zewnętrznej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 6 z dn. 28.06.2018

Zbędny sprzęt komputerowy zostanie poddany utylizacji przez autoryzowaną firmę, która przedstawi protokół z utylizacji i usunięcia danych. Komputer należący do kol. Janusza Obsady i użyczony przez niego dla biura zostanie mu oddany (po usunięciu danych STP).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 7 z dn. 28.06.2018

Dla potrzeb biurowych dokonany zostanie zakup nowoczesnej drukarki (wyposażonej w skaner, kopiarkę itp.).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 14.12.2018
Stawki członkowskie za rok 2019 wynosić będą:
– dla członków zwykłych: 300 zł,
– dla seniorów: 120  zł,
– dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia: 60 zł,
– dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia: 120 zł.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dn. 14.12.2018 zmieniająca Uchwałę Zarządu STP nr  6  z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
Zarząd STP zmienia Uchwałę Zarządu STP nr 6 z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
i powierza utylizację zbędnego, niedziałającego sprzętu IT kol. Januszowi Obsadzie, członkowi Komisji Rewizyjnej, który podjął się tej czynności.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2248,67 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zarząd Stowarzyszenia postanawia w związku z organizowanym w dn. 13 kwietnia 2019 w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego Muzycznym Wielkanocnym Salonem STP wpłacić na fundusz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego darowiznę w wys. 600 zł.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Warunkach pracy i zasadach wynagradzania tłumaczy konferencyjnych

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie ”Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych”:

Punkt 3.3.3 uzyskuje następujące brzmienie:

” Tłumaczenie konsekutywne trwające powyżej 2 godzin zawsze wykonuje zespół dwóch tłumaczy.”

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie „Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich” :

Punkty 13 i 14 uzyskują następujące brzmienie:

13. Z przebiegu pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu STP sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

14. Prawo do zapoznawania się z protokołami z posiedzeń Zarządu i uchwałami przysługuje wszystkim członkom STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 24 września 2019 r. o wysokości składek członkowskich w 2020 roku
Składki członkowskie za 2020 rok wyniosą odpowiednio:
  • 300 zł dla członków zwykłych,
  • 240 zł dla osób wpłacających do końca lutego 2020 roku,
  • 200 zł dla osób wpłacających do końca 2019 roku,
  • 120 zł dla seniorów,
  • 120 zł dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia,
  • 60 zł dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 3 grudnia 2019 r. o przyjęciu nowych członków do STP
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z początkiem epidemii Coronawirusa w Polsce oraz stosownymi przepisami wprowadzanymi sukcesywnie przez władze różnego szczebla Zarząd wprowadza z dniem dzisiejszym zakaz uczestniczenia członków władz STP w jakichkolwiek publicznych spotkaniach, na których mieliby oni reprezentować naszą organizację.

Zarząd nie wyraża również zgody na reprezentowanie STP przez innych naszych członków na spotkaniach tego typu.

Uchwała obowiązuje do końca marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Za: 4 głosy, Przeciw: 2 głosy, Wstrzymujących się: 1