Uchwały Zarządu podjęte w 2018, 2019 i 2020 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku przez Zarząd STP w kadencji 2017-2020

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 28.06.2018

Rezygnacja kol. Leszka Króla z funkcji pełnionych w Zarządzie zostaje przyjęta.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 Statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

 • 1.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 096,47 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

 • 2.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, postanawia zysk netto w kwocie 24 096,47 zł osiągnięty przez Stowarzyszenie w 2017 roku przeznaczyć na pokrycie strat Stowarzyszenia z lat poprzednich.

 • 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (6 głosów oddanych za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych) w głosowaniu jawnym. 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dn. 28.06.2018

Kol. Katarzyna Diehl zostaje przyjęta do Zarządu STP na funkcję wiceprezesa i skarbnika. Zarząd udziela jej pełnomocnictwa (wspólnie z prezes kol. Moniką Ordon-Krzak lub członek Zarządu kol. Renatą Kugaczewską) do podejmowania zobowiązań finansowych oraz składania podpisów w imieniu STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dn. 28.06.2018

Zatwierdza się przejście kol. Atanasa Atanasowa z Sądu Koleżeńskiego do Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 5 z dn. 28.06.2018

Zarząd postanawia zlecić obsługę strony internetowej STP i wyszukiwarki tłumaczy firmie zewnętrznej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 6 z dn. 28.06.2018

Zbędny sprzęt komputerowy zostanie poddany utylizacji przez autoryzowaną firmę, która przedstawi protokół z utylizacji i usunięcia danych. Komputer należący do kol. Janusza Obsady i użyczony przez niego dla biura zostanie mu oddany (po usunięciu danych STP).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 7 z dn. 28.06.2018

Dla potrzeb biurowych dokonany zostanie zakup nowoczesnej drukarki (wyposażonej w skaner, kopiarkę itp.).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 14.12.2018
Stawki członkowskie za rok 2019 wynosić będą:
– dla członków rzeczywistych: 300 zł,
– dla seniorów: 120  zł,
– dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia: 60 zł,
– dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia: 120 zł.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dn. 14.12.2018 zmieniająca Uchwałę Zarządu STP nr  6  z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
Zarząd STP zmienia Uchwałę Zarządu STP nr 6 z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
i powierza utylizację zbędnego, niedziałającego sprzętu IT kol. Januszowi Obsadzie, członkowi Komisji Rewizyjnej, który podjął się tej czynności.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dn. 14.12.2018

Zarząd STP postanawia przywrócić kategorię członka-kandydata STP.  W związku z tym uchwala stosowne poprawki w Regulaminie przyjmowania osób fizycznych na członków STP, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 3 z dn. 14 grudnia 2018 roku (zmiany oznaczono boldem)

Regulamin przyjmowania osób fizycznych na członków STP

 1. Postanowienia ogólne
   1. Zasady przyjmowania członków Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich określa Statut STP i niniejszy Regulamin.
   2. Członkiem rzeczywistym STP może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który spełnił łącznie następujące wymagania:
    1. zgłosił chęć wstąpienia do STP, składając deklarację członkowską,
    2. uzyskał rekomendację dwóch członków rzeczywistych,
    3. udokumentował swój dorobek tłumacza zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu i otrzymał pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej,
    4. został przyjęty przez Zarząd STP.
   3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie, podająca kilka języków, winna udokumentować swój dorobek i dostarczyć próbki przekładów we wszystkich zgłoszonych językach.
   4. Wymogi, o których mowa w punktach 1.2.1. i 1.2.2. oraz 1.3. powyżej, nie dotyczą:
    1. członków International Association of Conference Interpreters AIIC i Międzynarodowego PEN CLUBU,
    2. osób zatrudnionych na etacie tłumacza w instytucjach międzynarodowych (np. agendy ONZ i inne),
    3. osób posiadających status tłumacza akredytowanego przy instytucjach Unii Europejskiej, które do deklaracji członkowskiej dołączają jedynie kopię dokumentu potwierdzającego ich członkostwo lub zatrudnienie, lub zdanie egzaminu akredytacyjnego.
   5. Absolwent lub student studiów magisterskich filologicznych lub translatorycznych nie posiadający jeszcze dorobku translatorycznego lub, w wyjątkowych wypadkach, osoba, której umiejętności zawodowe zostaną uznane przez  Komisję Kwalifikacyjną za wystarczające, może warunkowo zostać członkiem-kandydatem STP na okres trzech lat. Po tym okresie, Komisja Kwalifikacyjna, na prośbę osoby zainteresowanej, podejmie decyzję o zmianie charakteru czlonkostwa na rzeczywiste.
   6. Zmiana kategorii członka-kandydata na członka rzeczywistego może nastąpić po przedłożeniu Komisji Kwalifikacyjnej:
    1. podania o przyjęcie do STP jako członka rzeczywistego,
    2. dokumentów potwierdzających zdobycie doświadczenia translatorycznego zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu stosowanymi wobec członka rzeczywistego.

 

2. Rekomendacje

1. Rekomendacji mogą udzielać członkowie rzeczywiści STP, przy czym przynajmniej jeden z nich musi tłumaczyć w tym samym trybie i języku, co osoba składająca deklarację.

2. Komisja Kwalifikacyjna może zwrócić się do członków wprowadzających o dodatkową pisemną rekomendację.

3. Uprawnienia Komisji Kwalifikacyjnej STP

    1. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna może:
     1. wydać opinię pozytywną,
     2. wydać opinię negatywną,
     3. zażądać od składającego deklarację materiałów uzupełniających,
     4. skierować dokumentację do zaopiniowania specjalistom niewchodzącym w skład Komisji Kwalifikacyjnej,
     5. uzależnić wydanie opinii od przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
    2. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest przesyłana osobie kandydującej na piśmie, a w przypadku oddalenia wniosku, na jej prośbę przesyłane jest również uzasadnienie.
    3. Osoba, której wniosek o przyjęcie Komisja Kwalifikacyjna oddaliła, ma prawo się odwołać do Zarządu STP.
    4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może zastosować indywidualny tryb rozpatrywania wniosku, odstępując od stosowania wymogów niniejszego Regulaminu.

4. Kryteria ogólne

    1. W odniesieniu do tłumaczeń tekstów literackich oraz innych rodzajów tłumaczeń nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie stosuje się kryteria oparte na zasadzie analogii.
    2. Prace redaktorskie i adiustacyjne w uzasadnionych przypadkach mogą być traktowane jako uzupełnienie dorobku.
    3. Wraz z Deklaracją należy dostarczyć próbki tłumaczeń w objętości do 20 stron znormalizowanych [1 strona = 1600 znaków ze spacjami] wraz z kopiami tekstów oryginalnych (do zwrotu).

5. Kryteria szczegółowe

1. Tłumaczenia konferencyjne:

     1. Wymagany dorobek wynosi:

1. dla języków: angielski, francuski, niemiecki: 40 dniówek

2. dla innych języków europejskich: 20 dniówek

3. dla języków pozaeuropejskich: 10 dniówek

2. W zaświadczeniach dokumentujących dorobek przekładowy należy podać język, tryb tłumaczenia (symultaniczne czy konsekutywne), tematykę, datę, liczbę dniówek.

2. Tłumaczenie tekstów literackich:

1. Wymagany dorobek przekładowy wynosi: 20 arkuszy wydawniczych przekładów prozy lub 1000 wersów przekładów poetyckich.

2. W odniesieniu do przekładów z języków rzadkich Komisja Kwalifikacyjna może zmniejszyć wymagania dotyczące wielkości dorobku.

3. Tłumaczenia tekstów publicystycznych, naukowych, technicznych i innych specjalistycznych:

1. Wymagany dorobek przekładowy wynosi: 30 arkuszy wydawniczych.

2. W odniesieniu do przekładów z języków rzadkich Komisja Kwalifikacyjna może zmniejszyć wymagania dotyczące wielkości dorobku.

4. Tłumaczenia uwierzytelnione:

1. Wymagany dorobek zarejestrowany w repertorium wynosi:

     1. 300 stron tłumaczeń w językach: angielski, francuski, niemiecki lub
     2. 150 stron tłumaczeń w językach europejskich lub
     3. 75 stron tłumaczeń w językach pozaeuropejskich lub
     4. 100 godzin pracy tłumacza ustnego w językach: angielski, francuski, niemiecki lub
     5. 50 godzin pracy tłumacza ustnego w innych językach europejskich lub
     6. 35 godzin pracy tłumacza ustnego w językach pozaeuropejskich.
    1.  W wypadku języków rzadkich Komisja może zmniejszyć wymagania.Ze względu na tajemnicę zawodową obowiązującą tłumaczy przysięgłych, w próbkach tłumaczeń dostarczanych Komisji Kwalifikacyjnej wszystkie dane osobowe, numery akt i inne dane mogące identyfikować przedmiot lub podmiot sprawy objętej tłumaczeniem, winny być zatarte.

6. Dodawanie trybów tłumaczenia i języków

    1. Członkowie rzeczywiści, którzy od czasu przyjęcia do STP uzyskali nowe kwalifikacje w zakresie trybów tłumaczenia i/lub języków mogą zwrócić się do Komisji Kwalifikacyjnej o ich dodanie do już posiadanych.
    2. W stosunku do każdego nowego trybu i/lub języka obowiązują kryteria zawarte w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd STP Uchwałą nr 15 z dnia 19 listopada 2012 r. i uaktualniony przez Zarząd STP Uchwałą nr 3 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2248,67 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wpłaty na fundusz WTM

Zarząd Stowarzyszenia postanawia w związku z organizowanym w dn. 13 kwietnia 2019 w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego Muzycznym Wielkanocnym Salonem STP wpłacić na fundusz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego darowiznę w wys. 600 zł.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Warunkach pracy i zasadach wynagradzania tłumaczy konferencyjnych

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie ”Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych”:

Punkt 3.3.3 uzyskuje następujące brzmienie:

” Tłumaczenie konsekutywne trwające powyżej 2 godzin zawsze wykonuje zespół dwóch tłumaczy.”

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie „Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich” :

Punkty 13 i 14 uzyskują następujące brzmienie:

13. Z przebiegu pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu STP sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

14. Prawo do zapoznawania się z protokołami z posiedzeń Zarządu i uchwałami przysługuje wszystkim członkom STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 24 września 2019 r. o wysokości składek członkowskich w 2020 roku
Składki członkowskie za 2020 rok wyniosą odpowiednio:
 • 300 zł dla członków zwykłych,
 • 240 zł dla osób wpłacających do końca lutego 2020 roku,
 • 200 zł dla osób wpłacających do końca 2019 roku,
 • 120 zł dla seniorów,
 • 120 zł dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia,
 • 60 zł dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 3 grudnia 2019 r. o przyjęciu nowych członków do STP
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Zarząd zdecydował o przyjęciu do STP 10 nowych członków.
Członkowie-kandydaci:
Wiktoria Dunin
Aleksandra Smoczyńska
Aneta Zalejska
Katarzyna Gujko
Concetta Birkenmaier
Patrycja Tkaczyk
Malwina Kiełbińska
Aleksandra Ineksiak
Członkowie rzeczywiści:
Katarzyna Turbiarz
Joanna Tokarska
Za: 7 głosów
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z początkiem epidemii Coronawirusa w Polsce oraz stosownymi przepisami wprowadzanymi sukcesywnie przez władze różnego szczebla Zarząd wprowadza z dniem dzisiejszym zakaz uczestniczenia członków władz STP w jakichkolwiek publicznych spotkaniach, na których mieliby oni reprezentować naszą organizację.

Zarząd nie wyraża również zgody na reprezentowanie STP przez innych naszych członków na spotkaniach tego typu.

Uchwała obowiązuje do końca marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Za: 4 głosy, Przeciw: 2 głosy, Wstrzymujących się: 1

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B  Statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

1.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2019 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie  9860,86 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, postanawia zysk netto w kwocie 9860,86  zł osiągnięty przez Stowarzyszenie w 2019 roku przeznaczyć na pokrycie straty w kwocie 2248,67 zł z roku 2018, a pozostałą część przeznaczyć na realizację celów statutowych.

3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (7 głosów oddanych za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych) w głosowaniu jawnym. 

Uchwała Zarządu STP nr 1  z dn. 6 maja 2020 r.


Zarząd postanawia przyjąć kol. Wiktorię DUNIN do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich na członka rzeczywistego.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (7 głosów oddanych za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych) w głosowaniu jawnym.