Uchwały Zarządu podjęte w 2018 i 2019 roku

Uchwały podjęte w 2018 roku przez Zarząd STP w kadencji 2017-2020

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 28.06.2018

Rezygnacja kol. Leszka Króla z funkcji pełnionych w Zarządzie zostaje przyjęta.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 Statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

  • 1.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 096,47 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  • 2.

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, postanawia zysk netto w kwocie 24 096,47 zł osiągnięty przez Stowarzyszenie w 2017 roku przeznaczyć na pokrycie strat Stowarzyszenia z lat poprzednich.

  • 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (6 głosów oddanych za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych) w głosowaniu jawnym. 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dn. 28.06.2018

Kol. Katarzyna Diehl zostaje przyjęta do Zarządu STP na funkcję wiceprezesa i skarbnika. Zarząd udziela jej pełnomocnictwa (wspólnie z prezes kol. Moniką Ordon-Krzak lub członek Zarządu kol. Renatą Kugaczewską) do podejmowania zobowiązań finansowych oraz składania podpisów w imieniu STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dn. 28.06.2018

Zatwierdza się przejście kol. Atanasa Atanasowa z Sądu Koleżeńskiego do Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 5 z dn. 28.06.2018

Zarząd postanawia zlecić obsługę strony internetowej STP i wyszukiwarki tłumaczy firmie zewnętrznej.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 6 z dn. 28.06.2018

Zbędny sprzęt komputerowy zostanie poddany utylizacji przez autoryzowaną firmę, która przedstawi protokół z utylizacji i usunięcia danych. Komputer należący do kol. Janusza Obsady i użyczony przez niego dla biura zostanie mu oddany (po usunięciu danych STP).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 7 z dn. 28.06.2018

Dla potrzeb biurowych dokonany zostanie zakup nowoczesnej drukarki (wyposażonej w skaner, kopiarkę itp.).

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dn. 14.12.2018
Stawki członkowskie za rok 2019 wynosić będą:
– dla członków zwykłych: 300 zł,
– dla seniorów: 120  zł,
– dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia: 60 zł,
– dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia: 120 zł.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dn. 14.12.2018 zmieniająca Uchwałę Zarządu STP nr  6  z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
Zarząd STP zmienia Uchwałę Zarządu STP nr 6 z 28.06.2018 o utylizacji sprzętu IT
i powierza utylizację zbędnego, niedziałającego sprzętu IT kol. Januszowi Obsadzie, członkowi Komisji Rewizyjnej, który podjął się tej czynności.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 1 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. B ust. 2 statutu Stowarzyszenia,  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2248,67 zł,

3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 2 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zarząd Stowarzyszenia postanawia w związku z organizowanym w dn. 13 kwietnia 2019 w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego Muzycznym Wielkanocnym Salonem STP wpłacić na fundusz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego darowiznę w wys. 600 zł.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 3 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Warunkach pracy i zasadach wynagradzania tłumaczy konferencyjnych

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie ”Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych”:

Punkt 3.3.3 uzyskuje następujące brzmienie:

” Tłumaczenie konsekutywne trwające powyżej 2 godzin zawsze wykonuje zespół dwóch tłumaczy.”

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nr 4 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Zarząd STP uchwala następującą zmianę w dokumencie „Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich” :

Punkty 13 i 14 uzyskują następujące brzmienie:

13. Z przebiegu pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu STP sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

14. Prawo do zapoznawania się z protokołami z posiedzeń Zarządu i uchwałami przysługuje wszystkim członkom STP.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Nr 1 z dnia 24 września 2019 r. o wysokości składek członkowskich w 2020 roku
Składki członkowskie za 2020 rok wyniosą odpowiednio:
  • 300 zł dla członków zwykłych,
  • 240 zł dla osób wpłacających do końca lutego 2020 roku,
  • 200 zł dla osób wpłacających do końca 2019 roku,
  • 120 zł dla seniorów,
  • 120 zł dla członków kandydatów powyżej 30 roku życia,
  • 60 zł dla członków kandydatów poniżej 30 roku życia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.