Starania Zarządu w sprawie kosztów uzyskania przychodów – aktualizacja

W wyniku m.in. skierowanej przez nas prośby do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz życzliwości ww. Departamentu wobec naszych postulatów sprawa nabrała biegu, o czym przeczytać można m.in. w piśmie pani Minister Finansów Teresy Czerwińskiej do Sekretarz Rady Ministrów pani Minister Jolanty Rusiniak na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Poniżej prezentujemy najważniejsze fragmenty naszego pisma skierowanego do p. Dariusza Urbańskiego, Naczelnika Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

19.01.2018 r.

Sz.P.
Naczelnik
Dariusz Urbański
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dot.: Ustawy z dn. 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Szanowny Panie Naczelniku,

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest najstarszą, istniejąca od 1981 roku, organizacją zrzeszającą tłumaczy wszystkich specjalizacji, którego misją jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz upowszechniania i utrzymywania najwyższych standardów tłumaczenia, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia zawód tłumacza został na mocy Zarządzenia nr 47 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 10 grudnia 1981 dopisany do oficjalnego wykazu zawodów w Polsce.

W związku z wejściem w życie z dn. 01 stycznia 2018 r. Ustawy z dn. 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę Pana Naczelnika na brak uwzględnienia tłumaczeń w art. 1 ust. 8 lit. f tej ustawy.

Brak wyraźnego umieszczenia na ww. liście działalności tłumaczeniowej jest źródłem wątpliwości w zakresie stosowania prawa w stosunkach między zleceniodawcami a tłumaczami oraz może być powodem nieporozumień w kontaktach z organami podatkowymi.

Tłumaczenie jest przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.

Zapisy dotyczące autorskich praw majątkowych w zakresie korzystania z dzieła, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania go i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji stosowane są do różnego typu tłumaczeń, np.:

  • tłumaczenie literatury pięknej;
  • tłumaczenie dzieł naukowych;
  • tłumaczenie list dialogowych na potrzeby produkcji audiowizualnej;
  • lokalizacja programów komputerowych;
  • tłumaczenie słowa żywego podczas audycji emitowanych w mediach;
  • tłumaczenie słowa żywego podczas konferencji naukowych, debat politycznych i kulturalnych oraz innych wydarzeń związanych z dziedzictwem narodowym, których transmisja lub zapis udostępniane są na nośnikach fizycznych lub w Internecie.

Oczywiście powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym.

Ponadto nieuwzględnienie tłumaczeń w art. 1 ust. 8 lit.f Ustawy z dn. 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje niepewność prawną co do stosowania tej ustawy w odniesieniu do praw nabytych przez tłumaczy, których tłumaczenia wykonane w latach ubiegłych zostały słusznie zakwalifikowane jako dzieła również w rozumieniu przepisów podatkowych, a którzy na podstawie umów zawartych ze zleceniodawcami pobierają tantiemy z tytułu np. wznowień przetłumaczonej przez nich literatury lub kolejnych odtworzeń utworów powstałych dzięki ich tłumaczeniu.

Wyrażając zrozumienie dla potrzeby stosowania art. 1 ust. 8 lit. f w taki sposób, aby jego beneficjentami byli faktycznie twórcy kultury, zwracamy uwagę na fakt, iż w powyższym zapisie nie zostały wymienione wprost tłumaczenia pisemne i ustne.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie tłumaczeń na liście rodzajów działalności wymienionych w art. 1 ust. 8 lit. f ww. ustawy i proponujemy zastosowanie następującego brzmienia:

„f) po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu:
9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki,
literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej, dziennikarstwa oraz tłumaczeń ustnych i pisemnych;”

Pragniemy ponadto zwrócić uwagę na podkreślenie twórczego charakteru tłumaczeń w dokumentach organizacji międzynarodowych, jak np.:

 

 

Monika Ordon-Krzak
prezes STP

Leszek Król
wiceprezes STP