Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

I. Podstawa działania

 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut STP.
 2. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa niniejszy Regulamin.

II. Zasady i tryb postępowania

  1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona członkowie SK na konstytucyjnym zebraniu.
  2. Wszystkie władze naczelne i członkowie STP obowiązani są do udzielania Sądowi Koleżeńskiemu na jego żądanie pomocy i nadsyłania informacji oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego rozpatrywania sporów.
  3. Sąd Koleżeński rozpoznaje w zakresie swej właściwości wszystkie sprawy o czyny wymienione w § 2 popełnione przez członków STP.
  4. Sąd Koleżeński nie rozstrzyga sporów właściwych dla sądów powszechnych i władz administracyjnych.
  5. W razie prawomocnego skazania członka STP przez sąd powszechny za popełnione przestępstwo Sąd Koleżeński rozważy, czy możliwa jest jego dalsza przynależność do STP.
  6. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu STP.
  7. Posiedzenia zespołu orzekającego są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant oraz przewodniczący zespołu orzekającego.
 1. Sąd Koleżeński w I instancji:
  1. Rozstrzyga spory:
   1. między członkami władz STP w związku z przynależnością do STP i pełnioną funkcją,
   2. między członkami Stowarzyszenia i członkami władz STP powstałe na tle działalności statutowej,
  2. Rozpatruje sprawy:
   1. wymienione w ust. 1,
   2. o naruszenie przez członków statutu, regulaminów i uchwał,
   3. o działanie na szkodę STP,
   4. o podważenie dobrego imienia członków władz naczelnych STP i w związku z pełnioną funkcją.
 2. Sąd Koleżeński rozpoznaje:
  1. w obu instancjach – sprawy przeciwko członkom władz naczelnych i członkom STP,
  2. w II instancji (odwoławczej) – odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji,
  3. wnioski o wznowienie postępowania,
  4. odwołania nadzwyczajne.
  1. Sąd Koleżeński w I instancji rozpoznaje sprawy w składzie trzyosobowym.
  2. Przewodniczącego oraz członków zespołu orzekającego wyznacza przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący SK.
  1. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może brać udziału w rozpoznawaniu, gdy zachodzi uzasadnione domniemanie jego stronniczości.
  2. O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego z zespołu orzekającego decyduje Sąd Koleżeński.
  3. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może orzekać w postępowaniu odwoławczym w sprawach, w których orzekał w I instancji.
  1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na podstawie uzasadnionej skargi lub wniosku członka STP.
  2. Skargę lub wniosek do Sądu Koleżeńskiego wnosi się pisemnie w 2 egzemplarzach.
  3. Skarga lub wniosek o rozpoznanie sprawy winna zawierać:
   1. imiona i nazwiska stron, ewentualnie ich pełnomocników,
   2. opis stanu faktycznego ze wskazaniem naruszenia przez członka STP postanowień statutu, uchwał, regulaminów lub zasad etyki wraz z przytoczeniem dowodów potwierdzających popełnienie zarzucanych czynów,
   3. podpis strony,
   4. wykaz załączników.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zawiadamia osobę, której stawiane są zarzuty wszczęciu postępowania, załączając kopię skargi lub wniosku wraz z załącznikami i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i przesłanie jej do Sądu Koleżeńskiego.
  1. Po upływie terminu określonego w § 7, przewodniczący zespołu orzekającego zwołuje posiedzenie niejawne w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek lub po upływie terminu do jej wniesienia, dla zapoznania członków zespołu orzekającego z zebranym materiałem.
  2. Przewodniczący zespołu orzekającego wyznacza termin rozprawy, wzywa strony lub ich pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni.
  3. Przewodniczący zarządza dołączenie niezbędnych dokumentów do akt, wezwanie na rozprawę świadków i biegłych oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku lub skardze czy zgłoszonych przez strony przed rozprawą.
 4. W postępowaniu uczestniczą:
  1. wnioskodawca,
  2. osoba, której stawiane są zarzuty,
  3. pełnomocnicy strony, którymi mogą być tylko członkowie STP.
 5. Strony oraz ich pełnomocnicy mają prawo wglądu do akt sprawy na miejscu i sporządzania na własny użytek notatek.
  1. Rozprawy przed Sądem Koleżeńskim mogą być jawne dla członków STP.
  2. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić wyłączenie jawności postępowania.
  1. Przewodniczący zespołu orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia.
  2. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą się odwołać niezwłocznie do zespołu orzekającego, który w głosowaniu decyduje o zasadności odwołania.
  1. Rozpoznanie sprawy następuje na podstawie materiału znajdującego się w aktach sprawy oraz dowodów zgłoszonych przez strony na rozprawie.
  2. Sąd Koleżeński może zarządzić dodatkowe postępowanie dowodowe.
  1. Świadkami nie mogą być osoby będące członkami organu statutowego STP, gdy spór toczy się między członkiem lub członkami Stowarzyszenia a członkiem lub członkami władz STP.
  2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą być przesłuchane w charakterze strony.
  3. Przed złożeniem zeznań świadek winien być pouczony o obowiązku składania zeznań zgodnie z prawdą i podać swoje dane osobowe (wiek, zawód, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa wobec stron).
  4. Małżonek, rodzice, dzieci, wnukowie i rodzeństwo strony mogą odmówić składania zeznań.
  5. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, jeżeli mogłaby ona narazić jego lub jego najbliższych na odpowiedzialność karną lub poważnie narazić na szwank jego godność osobistą.
  6. W wyjątkowych wypadkach o złożenie zeznań przed Sądem Koleżeńskim może być poproszona osoba nie będąca członkiem STP.
  7. Zespół orzekający może poprzestać na odczytaniu zeznań świadków złożonych przed rozprawą, jeżeli uzna, że przesłuchanie jest zbędne lub niemożliwe.
 6. Kolejność przesłuchania świadków ustala przewodniczący. świadkowie, którzy jeszcze nie złożyli zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchiwaniu innych świadków.
  1. W razie potrzeby Sąd Koleżeński w toku postępowania dowodowego może powołać biegłego.
  2. O kosztach związanych z powołaniem biegłego rozstrzyga Sąd Koleżeński w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.
 7. Zeznania świadków, biegłego oraz stron po zapisaniu do protokołu powinny być zeznającym odczytane i stosownie do ich uwag uzupełnione lub sprostowane oraz podpisane przez nich.
 8. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego z dokumentów, przesłuchaniu świadków, biegłych i uwzględnieniu innych dopuszczonych prawem dowodów zespół orzekający przesłuchuje strony postępowania.
  1. Po wyczerpaniu dowodów przewodniczący zespołu orzekającego udziela głosu stronom z zachowaniem pierwszeństwa strony, która wniosła skargę lub wniosek.
  2. Po wysłuchaniu końcowych wypowiedzi stron przewodniczący zamyka rozprawę i po odbyciu narady z zespołem orzekającym ogłasza sentencję orzeczenia.
  3. W sprawie szczególnie zawiłej zespół orzekający może odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 9. Sąd Koleżeński orzeka na podstawie przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów.
  1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia skazujące, jeżeli uznaje osobę, której stawiane są zarzuty, za winnego popełnienia zarzucanego jej czynu, i wymierza jedną z kar przewidzianych w § 32 Statutu STP.
   1. Sąd Koleżeński orzeka na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy,
   2. Sąd Koleżeński wymierza karę, biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość czynu i jego skutki oraz zachowanie osoby, której stawiane są zarzuty, przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.
  2. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień Sąd Koleżeński wymierza kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną za wszystkie czyny. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
   1. w wypadku orzeczenia kar upomnienia i nagany wymierza łączną karę nagany,
   2. kara zawieszenia w prawach pełnienia funkcji w STP nie podlega łączeniu z karami upomnienia i nagany,
   3. przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i kary wykluczenia z STP wymierza się łączną karę wykluczenia z STP.
  3. Sąd Koleżeński odrzuca wniosek lub skargę, jeżeli przeprowadzone postępowanie nie potwierdzi postawionych zarzutów.
 10. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. zakaz pełnienia funkcji w STP na okres do 3 lat,
  4. wykluczenie z STP.
 11. Korespondencję dotyczącą spraw prowadzonych przez Sąd Koleżeński przechowuje się w biurze Zarządu Głównego STP.
  1. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego prowadzi rejestr spraw rozpoznawanych, w którym odnotowuje:
   1. kolejny numer sprawy,
   2. datę wpływu,
   3. oznaczenie stron,
   4. przedmiot sprawy,
   5. termin rozprawy,
   6. datę, treść i numer orzeczenia,
   7. datę przekazania orzeczenia stronom,
   8. datę wpływu odwołania.
  2. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego zakłada osobną teczkę akt dla każdej rozpoznawanej sprawy. Okładka teczki i korespondencja sprawy winna być opatrzona symbolem SK, kolejnym numerem sprawy łamanym przez rok.
 12. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, po zapoznaniu się z aktami sprawy, podejmuje następujące działania:
  1. Jeżeli skarga lub wniosek nie odpowiada wymogom określonym w § 6 niniejszego Regulaminu, wzywa stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, a następnie zarządza doręczenie odpisu skargi lub wniosku stronie przeciwnej z wezwaniem do ustosunkowania się do treści skargi lub wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia.
  2. W wypadku wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ustala, czy został zachowany termin wniesienia odwołania (30 dni). Jeżeli odwołanie zostało wniesione po tym terminie i brak jest wniosku o przywrócenie chybionego terminu – odrzuca odwołanie postanowieniem. Postanowienie przewodniczącego jest ostateczne.
  3. W wypadku stwierdzenia, że odwołanie nie odpowiada wymogom Regulaminu, przewodniczący SK wzywa stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, a następnie zarządza doręczenie uzupełnionego odwołania stronie przeciwnej, z wezwaniem do ustosunkowania się do zarzutów zawartych w odwołaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania.
 13. Jeżeli skarga lub wniosek czy odwołanie nie zawierają błędów, względnie po ich uzupełnieniu lub po upływie terminu zakreślonego do uzupełnienia, przewodniczący SK:
  1. ustala skład osobowy zespołu orzekającego w II instancji,
  2. wyznacza termin rozprawy i zarządza zawiadomienie stron o terminie i miejscu posiedzenia,
  3. zarządza, jeżeli uzna to za konieczne, niejawne posiedzenie zespołu orzekającego w celu zapoznania się z aktami sprawy oraz powzięcia postanowień o celowości wezwania na pierwszą rozprawę świadków.
  1. Rozprawa rozpoczyna się od stwierdzenia obecności stron lub ich pełnomocników. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności jednej ze stron sąd winien rozprawę odroczyć. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności, przy posiadaniu zwrotnego dowodu prawidłowego zawiadomienia strony o terminie rozprawy, sąd może rozpatrzyć sprawę na podstawie posiadanych akt, bez udziału tej strony.
  2. Przewodniczący zespołu orzekającego przedstawia zwięźle stan sprawy i wnioski stron.
  3. Przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy przewodniczący zespołu orzekającego proponuje zawarcie ugody, podejmuje próbę pojednania, uwzględnia konkretne okoliczności, przy czym udziela głosu stronom, w kolejności stronie wnoszącej skargę (wniosek) lub odwołanie, a następnie stronie przeciwnej.
  4. W przypadku niezakończenia sprawy ugodą przewodniczący zespołu orzekającego kontynuuje rozprawę z uwzględnieniem zasad określonych w §§ 6-21 niniejszego Regulaminu.
  1. Ugodę zawartą na rozprawie podpisują strony oraz członkowie zespołu orzekającego.
  2. Sentencję orzeczenia podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego.
  3. Uzasadnienie orzeczenia, odpisy ugody i orzeczenia oraz postanowienia podpisuje przewodniczący zespołu orzekającego.
 14. Odpisy ugody lub orzeczenia I instancji – po sporządzeniu uzasadnienia – są doręczane stronom wraz z pouczeniem o przysługującym im prawie do wniesienia odwołania od orzeczenia do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
  1. Na oryginale orzeczenia sądu orzekającego II instancji oraz na jego odpisach umieszcza się klauzulę o ostateczności orzeczenia.
  2. Stwierdzenie to podpisuje przewodniczący zespołu orzekającego lub przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
 15. Akta spraw prowadzonych przez Sąd Koleżeński przechowuje się do końca roku, w którym sprawa była rozstrzygnięta, w biurze ZG STP, a po tym terminie w archiwum STP.
 16. Orzeczenie powinno zawierać:
  1. datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
  2. imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego i protokolanta,
  3. imiona i nazwiska stron, ich przynależność do STP,
  4. dokładne określenie przedmiotu sprawy,
  5. sentencje orzeczenia,
  6. uzasadnienie,
  7. orzeczenie o kosztach postępowania,
  8. podpisy członków zespołu orzekającego.

  Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się.

 17. Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli strony:
  1. nie wniosły odwołania do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, licząc termin według przepisów kodeksu cywilnego,
  2. wycofały złożone odwołanie od orzeczenia sądu I instancji lub po upływie terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków, braków tych nie usunęły.
 18. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie staje się prawomocne, przesyła jego odpis do Zarządu Głównego STP celem dokonania odpowiednich zapisów w dokumentacji lub wykreślenia z listy członków STP w wypadku wymierzenia kary wykluczenia.

III. Postępowanie odwoławcze

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje stronom odwołanie do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 2. Odwołanie (w 2 egzemplarzach) od orzeczenia sądu I instancji należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
  1. Sąd Koleżeński odrzuca odwołanie strony, jeżeli zostało ono wniesione po terminie, a wniosek o przywrócenie terminu nie został zgłoszony.
  2. Postanowienie o odrzuceniu odwołania zostaje podjęte na posiedzeniu niejawnym.
  1. Odwołanie może być wycofane najpóźniej przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej.
  2. Wycofanie odwołania przez stronę pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia I instancji.
  3. Wycofanie odwołania wymaga formy pisemnej.
 3. W sprawach rozpatrywanych w II instancji przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego:
  1. wyznacza zespół orzekający,
  2. wyznacza termin posiedzenia zespołu,
  3. zarządza wezwania świadków lub dopuszczenie innych dowodów,
  4. zawiadamia strony o terminie rozprawy. Niestawiennictwo osoby, której stawiane są zarzuty, nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy, chyba że zespół orzekający uzna jej obecność za konieczną.
  1. W postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy o postępowaniu w I instancji, z tym że pierwszy głos przysługuje stronie, która złożyła skargę lub wniosek w I instancji, a następnie obwinionemu.
  2. Po zamknięciu rozprawy odwoławczej, zespół orzekający II instancji:
   1. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
   2. uchyla w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie.
  3. Zaostrzenie kary może nastąpić tylko wtedy, gdy odwołanie od orzeczenia składa wnoszący skargę lub wniosek.

IV. Wznowienie postępowania

 1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić wtedy, gdy się okaże, że zostało wydane na podstawie fałszywego zeznania świadka, sfałszowanego dokumentu, albo gdy po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty i dowody mogące mieć istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia.
  1. Wniosek o wznowienie postępowania mogą składać:
   1. ukarany,
   2. pokrzywdzony,
   3. Zarząd Główny STP.
  2. Wniosek na niekorzyść ukaranego jest niedopuszczalny w razie jego śmierci.
  3. Wniosek powinien być złożony w ciągu 30 dni od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie postępowania.
  1. Wniosek o wznowienie postępowania składa się do przewodniczącego, a w razie jego nieobecności do wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
  2. Wniosek o wznowienie postępowania jest rozpatrywany na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.
  3. Uwzględniając wniosek o wznowienie postępowania, Sąd Koleżeński wydaje postanowienie, którym po rozpoznaniu sprawy uchyla poprzednie orzeczenie albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

V. Odwołanie nadzwyczajne

  1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Zarząd Główny STP może złożyć odwołanie nadzwyczajne od każdego prawomocnego orzeczenia, jeżeli orzeczenie to rażąco narusza prawa lub interes Stowarzyszenia.
  2. Odwołanie nadzwyczajne wnosi się do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
  3. Odwołanie nadzwyczajne w tej samej sprawie może być wniesione tylko jeden raz.
  4. Odwołanie nadzwyczajne na niekorzyść osoby, której stawiane są zarzuty, można wnieść tylko w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia.
 1. Sąd Koleżeński, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania nadzwyczajnego, wydaje orzeczenie, w którym:
  1. pozostawia bez uwzględnienia odwołanie nadzwyczajne, jeżeli stwierdza brak podstawy do uchylenia zaskarżenia orzeczenia,
  2. uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i wydaje nowe orzeczenie albo też przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

VI. Zatarcie skazania

 1. Orzeczone kary ulegają zatarciu po upływie 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z uchwałą nr 10 podjętą na VII Zjeździe Delegatów STP niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Główny STP 19 lipca 2005 r.