Regulamin przyjmowania osób fizycznych na członków STP

Regulamin przyjmowania osób fizycznych na członków STP

 1. Postanowienia ogólne
  1. Zasady przyjmowania członków Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich określa Statut STP i niniejszy Regulamin.
  2. Członkiem rzeczywistym STP może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który spełnił łącznie następujące wymagania:
   1. zgłosił chęć wstąpienia do STP, składając deklarację członkowską,
   2. uzyskał rekomendację dwóch członków rzeczywistych,
   3. udokumentował swój dorobek tłumacza zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu i otrzymał pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej,
   4. został przyjęty przez Zarząd STP.
  3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie, podająca kilka języków, winna udokumentować swój dorobek i dostarczyć próbki przekładów we wszystkich zgłoszonych językach.
  4. Wymogi, o których mowa w punktach 1.2.1. i 1.2.2. oraz 1.3. powyżej, nie dotyczą:
   1. członków International Association of Conference Interpreters AIIC i Międzynarodowego PEN CLUBU,
   2. osób zatrudnionych na etacie tłumacza w instytucjach międzynarodowych (np. agendy ONZ i inne),
   3. osób posiadających status tłumacza akredytowanego przy instytucjach Unii Europejskiej, które do deklaracji członkowskiej dołączają jedynie kopię dokumentu potwierdzającego ich członkostwo lub zatrudnienie, lub zdanie egzaminu akredytacyjnego.
  5. Absolwent lub student studiów magisterskich filologicznych lub translatorycznych nie posiadający jeszcze dorobku translatorycznego lub, w wyjątkowych wypadkach, osoba, której umiejętności zawodowe zostaną uznane przez  Komisję Kwalifikacyjną za wystarczające, może warunkowo zostać członkiem-kandydatem STP na okres trzech lat. Po tym okresie, Komisja Kwalifikacyjna, na prośbę osoby zainteresowanej, podejmie decyzję o zmianie charakteru czlonkostwa na rzeczywiste.
  6. Zmiana kategorii członka-kandydata na członka rzeczywistego może nastąpić po przedłożeniu Komisji Kwalifikacyjnej:
   1. podania o przyjęcie do STP jako członka rzeczywistego,
   2. dokumentów potwierdzających zdobycie doświadczenia translatorycznego zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu stosowanymi wobec członka rzeczywistego.

2. Rekomendacje

 1. Rekomendacji mogą udzielać członkowie rzeczywiści STP, przy czym przynajmniej jeden z nich musi tłumaczyć w tym samym trybie i języku, co osoba składająca deklarację.
 2. Komisja Kwalifikacyjna może zwrócić się do członków wprowadzających o dodatkową pisemną rekomendację.

3. Uprawnienia Komisji Kwalifikacyjnej STP

 1. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna może:
  1. wydać opinię pozytywną,
  2. wydać opinię negatywną,
  3. zażądać od składającego deklarację materiałów uzupełniających,
  4. skierować dokumentację do zaopiniowania specjalistom niewchodzącym w skład Komisji Kwalifikacyjnej,
  5. uzależnić wydanie opinii od przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 2. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest przesyłana osobie kandydującej na piśmie, a w przypadku oddalenia wniosku, na jej prośbę przesyłane jest również uzasadnienie.
 3. Osoba, której wniosek o przyjęcie Komisja Kwalifikacyjna oddaliła, ma prawo się odwołać do Zarządu STP.
 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może zastosować indywidualny tryb rozpatrywania wniosku, odstępując od stosowania wymogów niniejszego Regulaminu.

4. Kryteria ogólne

 1. W odniesieniu do tłumaczeń tekstów literackich oraz innych rodzajów tłumaczeń nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie stosuje się kryteria oparte na zasadzie analogii.
 2. Prace redaktorskie i adiustacyjne w uzasadnionych przypadkach mogą być traktowane jako uzupełnienie dorobku.
 3. Wraz z Deklaracją należy dostarczyć próbki tłumaczeń w objętości do 20 stron znormalizowanych [1 strona = 1600 znaków ze spacjami] wraz z kopiami tekstów oryginalnych (do zwrotu).

5. Kryteria szczegółowe

 1. Tłumaczenia konferencyjne:
  1. Wymagany dorobek wynosi:
   1. dla języków: angielski, francuski, niemiecki: 40 dniówek
   2. dla innych języków europejskich: 20 dniówek
   3. dla języków pozaeuropejskich: 10 dniówek
  2. W zaświadczeniach dokumentujących dorobek przekładowy należy podać język, tryb tłumaczenia (symultaniczne czy konsekutywne), tematykę, datę, liczbę dniówek.

2. Tłumaczenie tekstów literackich:

 1. Wymagany dorobek przekładowy wynosi: 20 arkuszy wydawniczych przekładów prozy lub 1000 wersów przekładów poetyckich.
 2. W odniesieniu do przekładów z języków rzadkich Komisja Kwalifikacyjna może zmniejszyć wymagania dotyczące wielkości dorobku.

3. Tłumaczenia tekstów publicystycznych, naukowych, technicznych i innych specjalistycznych:

 1. Wymagany dorobek przekładowy wynosi: 30 arkuszy wydawniczych.
 2. W odniesieniu do przekładów z języków rzadkich Komisja Kwalifikacyjna może zmniejszyć wymagania dotyczące wielkości dorobku.

4. Tłumaczenia uwierzytelnione:

 1. Wymagany dorobek zarejestrowany w repertorium wynosi:
  1. 300 stron tłumaczeń w językach: angielski, francuski, niemiecki lub
  2. 150 stron tłumaczeń w językach europejskich lub
  3. 75 stron tłumaczeń w językach pozaeuropejskich lub
  4. 100 godzin pracy tłumacza ustnego w językach: angielski, francuski, niemiecki lub
  5. 50 godzin pracy tłumacza ustnego w innych językach europejskich lub
  6. 35 godzin pracy tłumacza ustnego w językach pozaeuropejskich.
 2. W wypadku języków rzadkich Komisja może zmniejszyć wymagania.
 3. Ze względu na tajemnicę zawodową obowiązującą tłumaczy przysięgłych, w próbkach tłumaczeń dostarczanych Komisji Kwalifikacyjnej wszystkie dane osobowe, numery akt i inne dane mogące identyfikować przedmiot lub podmiot sprawy objętej tłumaczeniem, winny być zatarte.

6. Dodawanie trybów tłumaczenia i języków

 1. Członkowie rzeczywiści, którzy od czasu przyjęcia do STP uzyskali nowe kwalifikacje w zakresie trybów tłumaczenia i/lub języków mogą zwrócić się do Komisji Kwalifikacyjnej o ich dodanie do już posiadanych.
 2. W stosunku do każdego nowego trybu i/lub języka obowiązują kryteria zawarte w punkcie 5. niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd STP Uchwałą nr 15 z dnia 19 listopada 2012 r. i uaktualniony przez Zarząd STP Uchwałą nr 3 z dnia 14 grudnia 2018 r.