Przepisy regulujące kwestię tłumaczenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

W związku z docierającymi do nas sygnałami o niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów, uprzejmie wyjaśniamy, że czynności biegłego lub tłumacza w zakresie ustnego tłumaczenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC reguluje Art. 32 ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego.

Przepis ten stanowi, że czynności tej może podjąć się także biegły lub tłumacz niebędący biegłym sądowym lub tłumaczem przysięgłym. Tłumacz może wykazać swoje kwalifikacje do wykonania tej czynności np. legitymując się legitymacją członkowską STP i podpisując pouczenie o odpowiedzialności karnej oraz „oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.”

Katarzyna Diehl