Projekt zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów w Sejmie

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpłynął do Sejmu 22 lutego, a 23 lutego został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Warto zwrócić uwagę na planowane stosowanie zmian, uregulowane w art. 4 ustawy:

Art. 4. Przepisy:
1) art. 8, art. 9a, art. 21 ust. 1 pkt 83c, art. 22 ust. 9b, art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a i ust. 9, art. 24 ust. 12a i art. 52i ustawy zmienianej w art. 1,
2) art. 38d ustawy zmienianej w art. 2,
3) art. 9 i art. 12 ustawy zmienianej w art. 3
– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ponadto w uzasadnieniu do projektu czytamy między innymi (wyróżnienia własne)

Projekt ustawy przewiduje następujące zmiany:
(…)
4) zmianę w zakresie art. 22 ustawy PIT dotyczącą przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (zmiana: art. 1 pkt 4 projektu).
Zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Przepis został ponadto doprecyzowany poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.”

Dalszy przebieg prac można śledzić na stronie Sejmu.