Ogłaszamy jubileuszowy konkurs fotograficzny STP pt. „Tłumaczem być”

W związku z jubileuszem 40-lecia Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich ogłasza otwarty, międzynarodowy konkurs fotograficzny związany z zawodem tłumacza pt. „Tłumaczem być”. Poniżej publikujemy Regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń !

Liczymy na szeroki odzew !!

Czekamy na niezwykłe zdjęcia (Fot. Z archiwum STP).

Regulamin jubileuszowego, międzynarodowego konkursu fotograficznego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich pt. „Tłumaczem być”

  1. Organizatorem otwartego, międzynarodowego konkursu fotograficznego związanego z zawodem tłumacza pt. „Tłumaczem być” jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (rok założenia:1981) z siedzibą w Warszawie (02-548) przy ul. Grażyny 13.
  2. Tematyka zdjęć: Zawód tłumacza. Organizator konkursu pozostawia uczestnikom pełną swobodę twórczą w zakresie sposobu ujęcia tematu.
  3. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres stp@stp.org.pl Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2021 r. W polu tematu należy koniecznie wpisać hasło: Konkurs STP Tłumaczem być
  4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno wybrane przez siebie zdjęcie.
  5. Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd STP. Komisja oceni prace wg następującej punktacji:

      (a) koncepcja – max 5 punktów (0-5),

      (b) walory wizualne – max 5 punktów (0-5),

      (c) jakość techniczna – max 5 punktów (0-5).

Zdjęcia powstałe w wersji analogowej należy przed przesłaniem przetworzyć cyfrowo na format .jpg lub .png.

6.   W konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

7.   Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych.

8.   Do każdej nadesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć zgodę na wykorzystanie jej na wszystkich dostępnych STP polach eksploatacji, w tym na stronie internetowej STP, kontach STP w mediach społecznościowych i w środkach masowego przekazu. Prawa autorskie do prac pozostają własnością uczestników. Treść zgody powinna być następująca: Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia zgłoszonego do konkursu „Tłumaczem być” oraz na podanie mojego imienia i nazwiska jako zgłaszającego zdjęcie na wszystkich dostępnych STP polach eksploatacji i w środkach masowego przekazu. Imię i nazwisko. (Wystarczy wysłać do STP mail o tej treści wraz ze zgłaszanym zdjęciem. Prosimy o nieprzysyłanie skanów z podpisem odręcznym.)

9. Prace nie muszą być nowe, ale powinny być wcześniej nigdzie niepublikowane, a przede wszystkim muszą być interesujące i atrakcyjne z punktu widzenia promocji zawodu tłumacza. Pracy można nadać tytuł i można dołączyć krótki opis słowny (max 1000 znaków ze spacjami) wyjaśniający zawarty przekaz lub historię powstania zdjęcia (ale nie jest to obowiązkowe). Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń zawierających treści niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami, a także zgłoszeń zawierających przekazy reklamowe. Komisja odrzuci również zgłoszenia zawierające uszkodzone pliki i inne wady techniczne (wirusy itp.).

10. Nadesłane prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, prawa do ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej. W związku z tym uczestnicy konkursu powinni zgłaszać prace własne (wykonane przez siebie), które nie naruszają praw osób trzecich. Obecność na przesłanych pracach wizerunku osób i obiektów nie może wywołać żadnych roszczeń z tytułu  praw osób trzecich. Sytuacje, które nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób wymienia Art. 81 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dzieje się tak, gdy fotografujemy osobę powszechnie znaną, jeżeli wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, np. politycznych, społecznych, zawodowych. Nie jest także wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna. Zasada wolności panoramy obowiązuje również w odniesieniu do wizerunku obiektów ogólnie dostępnych wykorzystanego do celów niekomercyjnych. Zgodnie z Art. 33 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. Prace zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statutowych STP, która jest organizacją społeczną i nie osiąga z  tytułu organizowania powyższego konkursu żadnych dochodów.

11. Mile widziane jest zgłaszanie prac wykonanych nie przez siebie, jeśli uczestnik konkursu dysponuje zgodą autora na użycie danej pracy lub prawami do jej wykorzystania do celów konkursowych. Należy podać imię i nazwisko autora, a jeżeli jest nieznany lub nieustalony, należy w opisie umieścić zapis: „Autor zdjęcia nieznany” lub „Z prywatnego archiwum”. STP wyróżni autora zdjęcia, jeśli jest znany lub zastosuje formułę: Praca nadesłana przez XY (imię i nazwisko).

12. Członkowie Komisji Konkursowej STP pracują społecznie.

13. Zwycięzca i wyróżnieni otrzymają dyplomy (drogą elektroniczną) oraz nagrody rzeczowe, a przyjęte do konkursu prace zostaną opublikowane na stronie STP i na kontach STP w mediach społecznościowych, oraz, ewentualnie, w środkach masowego przekazu.

Przykładowe zgłoszenie:

Czwarte spotkanie przedstawicieli polskich stowarzyszeń tłumaczy, 28 lutego 2020 r., Warszawa, tuż przed pandemią.Tłumacze różnych języków posługują się międzynarodowym językiem migowym, aby powiedzieć: Tłumacze trzymają się razem ! Zdjęcie wykonała kierownik biura jednego ze stowarzyszeń.

Wersja pdf: