Jak zostać członkiem STP?

Członkowie STP dzielą się na: rzeczywistych, kandydatów, wspierających i honorowych.

Członkiem rzeczywistym lub kandydatem może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, który:

  • uzyskał rekomendację dwóch członków rzeczywistych,
  • udokumentował swój dorobek tłumacza zgodnie z wymogami STP i otrzymał pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej,
  • został przyjęty przez Zarząd Główny STP.

Członkowie AIIC lub Międzynarodowego PEN CLUBU, osoby posiadające akredytację instytucji UE, bądź zatrudnione na etacie tłumacza w organizacjach międzynarodowych (np. agendy ONZ i inne), do deklaracji członkowskiej dołączają jedynie kopię dokumentu potwierdzającego ich członkostwo lub zatrudnienie, lub zdanie egzaminu akredytacyjnego.

Członkiem rzeczywistym, korzystającym z pełni praw członkowskich, może zostać osoba, której odpowiednio udokumentowane umiejętności zawodowe oraz etyczna postawa znajdą uznanie w oczach Komisji Kwalifikacyjnej STP.

Członkiem kandydatem może na okres trzech lat zostać osoba o dorobku tłumaczeniowym niewystarczającym do uzyskania członkostwa rzeczywistego (np. absolwent studiów tłumaczeniowych), której umiejętności zawodowe Komisja Kwalifikacyjna STP uzna za wystarczające. Po tym okresie członkostwo może zostać zmienione na rzeczywiste. Członek kandydat ma te same prawa i obowiązki co członek rzeczywisty, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, określającej rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz STP. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zjeździe z głosem doradczym (osoba prawna – za pośrednictwem swego przedstawiciela). Członek wspierający ma prawa określone regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla społeczności tłumaczy w Polsce.

Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć w Statucie STP oraz w Regulaminie przyjmowania do STP.

Oto link do Dokumentów Aplikacyjnych:

https://www.stp.org.pl/dokumenty-aplikacyjne/